amir_eshraghi_4769@yahoo.com/09122495458انجام پروژه های دانشگاهی-تهیه نقشه و مدارات برق-تامین تجهیزات برقی -نصب و راه اندازی تابلوهای برق-محاسبات مربوط به تابلو های برق- وبلاگ تخصصي مهندسي برق ( تابلوهاي برق) - مدارهاي لاجيك (بين كليد هاي ورودي و باس كوپلر)
مدارات لاجیک:

اصولا"مداراتی که برای باز و بسته شدن کلیدها ،و اینتر لاکهای آنها با هم ،توسط گیت های منطقی میکشیم تحت عنوان مدارات لاجیک شناخته شده و برای طراحی مدارات کنترل کلیدها لازم و مورد استفاده قرار میگیرد .

کلا"مدارات کنترل و مدارات قدرت کلیدها با هم در یک نوع نقشه کشیده میشوند که به عنوان نقشه های شماتیک آن را مینامیم.

مجموع شرایطی که با هم سر راه بسته شدن کلید ویا در مسیر باز شدن کلید قرار میدهیم، را توسط گیت های منطقی به عنوان لاجیک باز و بسته شدن کلید نشان میدهیم ،که برای طراحی مدار کنترل آن از این لاجیک بهره میجوییم.

کشیدن لاجیک یک کلید یا طراحی مدار کنترل آن از روی لاجیک ارایه شده نیازمند شناخت گیت های منطقی ،حالت های کاری یک کلید،شناخت تجهیزات داخلی کلید ،نوع و مکان کار کلید،مکانیزم عملکرد کلید و...... دارد.

به عنوان مثال برای عمل قطع و وصل یک دژنکتور فنرهای جداگانه ای تعبيه می شود. اين فنرها هر کدام به يک شفت محرک متصل هستند.

فنر وصل دژنکتور معمولأ دارای مکانيزم شارژ دستی و يا با موتور (بسته به درخواست خريدار) می باشد و فنر قطع توسط انرژی آزاد شده فنر وصل شارژ می شود. عمل آزاد سازی فنرها نيز از طريق تحريک يک ضامن توسط بوبينهای قطع و وصل صورت می گيرد.

هر دژنکتور برای مکانيزم قطع و وصل خود دارای بوبين های جداگانه ای به نام بوبين وصل (CLOSE COIL) و بوبين قطع

(TRIP COIL) می باشد. اين بوبين ها هم بطور دستی و هم از راه دور (رله و اتاق کنترل) فرمان می گيرند. عمل حفاظت در تابلوها از طريق فرمانهايي است که از سوی رله برای کليد ارسال می شود. اين فرمانها در نهايت به برق دار شدن بوبينهای قطع طا وصل و عمل کردن دزنکتور منجر می شود.

پس شرایط وصل کلید سر راه بوبین وصل و شرایط قطع کلید سر راه شنت تریپ یا همان بوبین قطع قرار میگیرد.

کلید ها دارای دو رفتار OPEN وCLOSE  هستند ،کلید  های کشویی دارای 3حالت SERVICE وTESTوWITHDRAWNهستند که این حالت های کلید در مدار لاجیک آن مد نظر قرار گرفته میشود.

گیت منطقی ANDو OR:گیت And  یا همان "و"،برای دستورات یا شرط هایی مورد استفاده قرار میگیرد که همگی باید با هم سری شوند و گیت Or یا همان"یا"برای دستورات یا شرط هایی مورد استفاده قرار میگیرد که همگی باید با هم موازی شوند.این دو گیت به عنوان گیت های اصلی و پایه مورد استفاده در مدارات لاجیک هستند.

انواع مدار لاجیک:

-لاجیک یک از دو:اینتر لاکی است که بین دو کلید مورد استفاده قرار میگیرد به عنوان مثال اینترلاک بین کلیدی که ترانس را وارد مدار میکند (normal power supply)و کلیدی که زنراتور را وارد مدار میکند(emergency power supply)،که بسته شدن هر کلید ملزم باز بودن کلید دیگر است .

-لاجیک یک از سه :اینتر لاکی است که بین سه کلید مورد استفاده قرار میگیرد که در هر حالت فقط یکی ازاین کلید ها می تواند بسته باشد به عنوان مثال فیدری که سه منبع تغذیه دارد دو منبع ترانسی و یک منبع که مولد است که هر سه یک باسبار مشابه را تغذیه میکنند.

-لاجیک دو از سه:اینتر لاکی است که بین سه کلید مورد استفاده قرار میگیرد که مثال بارز آن لاجیکی است که بین کلید های ورودی ما و کلید کوپلر است که در هر شرایطی دو کلید از این سه کلید می تواند وصل باشد یا هر دو ورودی با هم یا یکی از ورودی ها و کوپلر.کار کلید کوپلر این است که در صورتی که در یکی از باسها بی برقی داشتیم با وصل کلید کوپلر بتوان باس بی برق را هم برق دار کرد پس در اینجا به یکئ نتیجه مهم میرسیم که ترانس هایی که در روی هر کدام از باس های ما است باید به تنهایی توان برق دار کردن هر دو باس را داشته باشد.

این لاجیک دو از سه همان لاجیک پر کاربرد و مهم در طراحی مدارات کنترل است که در طرح و اجرای این لاجیک شرایط و حفاظت های خاصی مد نظر قرار میگیرد که به عنوان مثال سر راه بوبین وصل کلید کوپلر باید شرط این که یا کلید ورودی A وصل باشد و کلید ورودی B  قطع باشد یا بر عکس را بگذاریم.

همچنین شرط های حفاظتی بسیاری است که باید سر راه این بوبین ها قرار بگیرد که بسته به سفارش کارفرما ها ،این تابلو ساز است که مدار لاجیک این کلید ها را طراحی میکنند.

در طراحی مدار لاجیک بین ورودی ها و کوپلر چند نکته را باید در نظر گرفت:

-در مدار لاجیک کوپلر از سلکتور Auto/Manual استفاده میشود در واقع حالت اتوماتیک برای کوپلر در نظر گرفته میشود و برای ورودی ها حالت دستی .

-در لاجیک حالت اتوماتیک برای دادن فرمان close  به کوپلر جهت ایجاد یک وقفه زمانی برای دشارژ شدن باس بارها از یک تایمراستفاده میکنند.

-درروی هر باس حفاظت های 27و  27r در نظر گرفته میشود ،به عنوان مثال هنگامی که باس A دچار بی برقی شده است وقرار است کلید کوپلر با بسته شدن، باس Aرا توسط باس B برق دار کند ،حال در هنگام وصل ،باسی که دچار بی برقی شده است باید حداکثر تا مقدار مجازی برق دار باشد (بعضی اوقات باسی که دچار بی برقی شده است تا یک مدت زمانی بعد از بی برقی هنوز دشارژ نشده و برق دار است و این حالت بیشتر برای فیدر های موتوری به وضوح اتفاق می افتد) که رله 27R:Residual وظیفه این حفاظت را بر عهده دارد که اگر باس بی برق بیشتر از درصدی برق دار باشد تا دشارژ این باس اجازه وصل صادر نمی شود در واقع باید یک Permission از رلهResidual طرف باسFail  شده برای بسته شدن کلید کوپلر در حالت اتوماتیک داشته باشیم .

ودر باسی که قرار است باس بی برق را برق دار کند،نباید خطای 27:Under voltage را داشته باشیم تا این باس اجازه برق دار کردن باس Fail شده را  داشته باشد.

-در حفاظت 25:سنکرون چک،رله سنکرون سه پارامترفرکانس،ولتاژوتوالی فاز هر دو باس را با هم مورد سنجش و چک کردن قرار میدهد ومعمولا" از دو فاز نمونه برداری میکند .در حالت دستی که بخواهیم کلید کوپلر را ببندیم در صورت وصل هر دو ورودی و سنکرون بودن مقادیر آنها با هم و چک شدن این مقادیر توسط رله 25و ok بودن فرمان وصل از سنکرون چک ،میتوان کلید کوپلر را بست .

-باس کوپلر به تنهایی هیچ وقت وصل نیست.

- حفاظت های دیگری از جمله emergency stop  ،spring charge motor ،earth switch و..... میتوان به عنوان شرط های سر راه closing coil قرار داد.

-تریپ سلکتور را در کوپلر در نظر گرفته و فرمان های آن را به ورودی ها ارسال میکنند،تریپ سلکتور مال زمانی است که ما رله سنکرون چک در باس کوپلر داریم که تریپ این کلید سر راه شنت تریپ قرار گرفته و باعث قطع کردن میشود،در واقع هنگامی که هر سه کلید وصل میشوند(بعد از اجازه وصل از سنکرون چک به کلید باس کوپلر)و بعد از مدت زمانی یکی ازاین سه کلید از مدار خارج نشد فرمان قطع به کلیدی که ما توسط کلید تریپ سلکتور آن را انتخاب کرده ایم صادر میشود،رله سنکرون چک مال زمانی است که ما هیچ گونه بی برقی را حتی برای چند ثانیه روی هیچ یک از باس ها نمیخواهیم داشته باشیم.

-استفاده از سنکرون چک در حالت دستی صورت میگیرد.

-چون لاجیک سلول های ورودی به هم وابسته اند فقط یک سلکتورA-M-R در سلول باس کوپلر در نظر گرفته میشود،و از این تابلو به ورودی ها برده میشود.

-در هر دو ورودی سر راه Closing Coil باید شرط قطع بودن کلید کوپلر را ببینیم،برای این کار کنتاکت بسته کلید کوپلر را با کنتاکت بسته سرویس آن وازی کرده و بصورت سری سر راه بوبین Close ورودی ها قرار میدهیم.

-کنتاکت بسته شستی استپ  (شستی استپ سر راه شنت تریپ است ) را سر راه Closing Coil  قرار میدهیم،که هنگامی که استپ را میفشاریم حتما" مسیر Close قطع باشد.

-گذاشتن TCS در مسیر شنت تریپ امری غیر قابل اجتناب است،مسیر شنت تریپ باید حتما" چک شود(در مبحث های بعدی به شرح کار TCS بطور مفصل خواهیم پرداخت).

-گذاشتن کنتاکت باز Remote Off (ابتدا وضعیتRemote Off  و  Remote On را به رله کمکی داده و از کنتاکت های آن میتوان در مدار لاجیک بهره جست)سر راه Shunt Trip یا همان Opening Coil قرار میدهیم،که هنگامی که فرمانRemote Off ما قطع شد تریپ داشته باشیم،یک کنتاکت بسته Remote Off هم سر راهC losing Coil قرار میدهیم که در مواقعی که بخواهیم مدار را بصورت دستی با شستی استارت ببندیم حتما"از حالت ریموت خارج شده باشیم.

-در لاجیک کوپلر برای بر قراری شرط این که کلید کوپلر بسته شود ،حتما"باید یکی از Incoming  هاوصل و دیگری قطع باشد،برای این کار میتوان دو مسیر موازی سر راه کوپلر قرار داد:مسیر اول شرط وصل Incoming A (کنتاکت باز کلید این ورودی را میتوان با کنتاکت باز حالت سرویس آن سری کرد) با شرط قطع Incoming B (کنتاکت بسته کلید این ورودی را میتوان با کنتاکت بسته حالت سرویس آن موازی کرد که برای اطمینان بیشتر از این که قطع بودن این ورودی بخاطر هیچ گونه خطایی نیست میتوان بعد از موازی کردن آن دو کنتاکت در ادامه،کنتاکت بسته ای را سری کرد که این کنتاکت هنگامی که از این ورودی Fault ای نداشته باشیم بسته است و اجازه برق دار شدن مسیر را میدهد)،است و مسیر دوم بلعکس شرط قطع  Incoming Aوشرط وصل  Incoming B.

-همانطور که میدانیم وصل کوپلر در صورت قطع یکی از Incoming  ها است،حال اگر همان یک Incoming  ای وصل است هم بی برق شود در نتیجه کوپلر هم باید  تریپ دهد و قطع شود،پس بر ای این کار باید شرط قطع بودن هر دو ورودی را با هم سری کرد و در مسیر Shunt Trip قرار داد.

-نکته:تمام شرط های سر راهClosing Coil  را که همگی باید بر قرار باشد تا کلید وصل شود را با هم سری میکنیم وتمام شرط های سر راه  Shunt Trip را که در صورت بودن هر یک باید مدار تریپ دهد را با هم موازی میکنیم.

در آخر به اطلاع شما می رسانم که در پست های بعدی بطور مفصل در باره TCS و Earth switch بحث خواهیم کرد.

امیدوارم مطالبی که در مورد لاجیک بیان شد مفید واقع شود و مورد استفاده دوستانی که در این باره احتیاج به مطلب داشتند ،واقع شود.

در ادامه برای دریافت فایل های لاجیک ورودی ها و کوپلر  به همراه حفاظت های ولتاژی،مي توانيد به

 آدرس هاي زير مراجعه كرده (با آدرس عبور:power-eg)و فايل هاي آن را دريافت كنيد.

مدار لاجيك Incoming A

مدار لاجيك Incoming B

مدار لاجيك کوپلرBus Coupler 

مدار لاجيك كليدTrip Selector

+ نوشته شده توسط امیر حسین اشراقی در دوشنبه ۱۴ بهمن۱۳۸۷ و ساعت ۲۰:۳ بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM


Powered by WebGozar

وبلاگ مهندسی تابلوهای برق
برای حمایت از ما کد لوگوی وبلاگ را در وبلاگ یا سایت خود قرار دهید
Google


در اين وبلاگ
در كل اينترنت

دوره جامع هماهنگی حفاظتی رله ها

دوره تخصصی حفاظت ژنراتور

دوره طراحی ستینگ حفاظت خط

دوره طراحی تابلو 1

دوره طراحی تابلو 2

آموزش طراحی تاسیسات الکتریکی

آموزش طراحی پست های فشار قوی

دوره جامع ارتینگ فشار ضعیف

دوره انواع روشهای راه اندازی موتور

دوره سیستمهای جریان ضعیف

دوره طراحی خطوط انتقال انرژی

دوره طراحی جامع روشنایی

دوره مدیریت برق ساختمان

DC Charger&UPS Sizing

آموزش نرم افزار طراحی خط

آموزش نرم افزار Eplan

آموزش نرم افزار Etap 1

دوره آموزشی دستگاه تست رله

دوره حفاظت موتور،ترانس، باسبارو بانک خازن

ریز دوره های آموزشی

تاریخ و هزینه دوره های بلند مدت

مقررات ثبت نام دوره های تخصصی

Overcurrent protection

Distance protection

Busbar protection

Generator protection

AC motor protection

ABB protection application

Ansi codes

Ansi & IEC relay Symbol

Choice of protection Relay

GE Relay

IEEE Protection and coordination

Schneider functions guide

Schneider protection guide

Protection of industrial power

ABB Softstart handbook

Starting squirrelcage motors

ماهنامه تخصصی امواج برتر

وب سایت شرکت توانیر

سایت خبری وزارت نیرو

بانک الکترونيک و برق

انجمن مهندسين برق ايران

مجله دانشکده برق شريف

مجله وب

هفته نامه عصر ارتباط

مركز تحقيقات فشار قوي و صاعقه

سازمان نظام مهندسی

الكتروايران

شماتیک هر مداری که بخواهید

دیتا شیت قطعات

لینک های مفید برق و الکترونیک

بانک برنامه

نرم افزار محاسبات سیستم قدرت

نرم افزارهاي قدرت

کتابخانه ملي ايران

سایت شبکه علمی کشور

سازمان بين المللي استاندارد

ديکشنري آنلاين آريانپور

شبکه خبر دانشجو

فرهنگ جامع لغات مهندسي الکترونيک

motor-design

عایق ها

کتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد

بانک اطلاعات نشريات

بانک اطلاعات و مطالعات جوانان

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نقطه نظر خاصی میتوانید به آدرس ایمیل من amir_eshraghi_4769@yahoo.com ایمیل بزنید